Shopping Cart

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

VAN

de besloten vennootschap

Smit-Bokkum B.V.

Slobbeland 19

1131 AA  Volendam

inschrijving kamer van koophandel nr. 36048895


ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door de

besloten vennootschap genaamd Smit-Bokkum B.V. (inschrijvingsnr. K.v.K. 36048895),

aan derden gedaan, op alle door Smit-Bokkum B.V. in opdracht van derden verrichte werkzaamheden,

alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door Smit-Bokkum

B.V. met derden aangegaan.


b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of

vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar

de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.


c. Indien de koper/opdrachtgever inkoopvoorwaarden voert zijn deze voor Smit-Bokkum B.V. niet

bindend voor zover deze afwijken van deze leveringsvoorwaarden.


d. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Smit-Bokkum B.V. te eniger tijd

toegepast/toegestaan ten voordele van koper/opdrachtgever, geven laatstgenoemde nimmer het

recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar

vaststaand voor zich op te eisen.


ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is

vermeld. Zij zijn naar beste weten door Smit-Bokkum B.V. gedaan en gebaseerd op eventueel bij

aanvraag verstrekte gegevens.


b. De door Smit-Bokkum B.V. in afbeeldingen, websites, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze

verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of

resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt.

Smit-Bokkum B.V. is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze

gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

 

ARTIKEL 3.1: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Smit-Bokkum B.V., onverschillig of deze

daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter

beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste

zin.


b. Alle met Smit-Bokkum B.V. gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke

bevestiging door Smit-Bokkum B.V., dan wel doordat Smit-Bokkum B.V. met de uitvoering van de opdracht

is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden

Smit-Bokkum B.V. eerst, nadat en voor zover deze door Smit-Bokkum B.V. zijn geaccepteerd en schriftelijk

bevestigd. Koper/opdrachtgever wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met Smit-Bokkum B.V.

gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien koper/opdrachtgever niet binnen 8

dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben,

schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Koper/opdrachtgever

wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat Smit-Bokkum

B.V. met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen.

Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan

en mag namens Smit-Bokkum B.V. overeenkomsten sluiten.


c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft Smit-Bokkum B.V. te allen

tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze

voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat Smit-Bokkum B.V.

hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat

deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens Smit-Bokkum B.V. zou kunnen doen ontstaan.


ARTIKEL 3.2: OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

Daar waar er opdrachten/overeenkomsten tot stand komen, waarbij de “wet overeenkomsten op

afstand” opgeld kan doen en de koper/opdrachtgever zich daar terecht op beroept, zal Smit-Bokkum

B.V. deze wet respecteren. Dit betekent, dat bepalingen in deze voorwaarden die omwille van hun

algemene karakter in die omstandigheden conflictueus zijn met deze wet, daaraan ondergeschikt

zijn. Zie BW Boek 7 afd. 9.a art. 46a e.v. voor de inhoud van deze wet. Deze wet heeft ten doel

consumenten meer juridische bescherming te bieden bij het aangaan van dit type

overeenkomsten.


ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

a. Smit-Bokkum B.V. is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk

voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de

geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of

grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt Smit-Bokkum B.V. dit ook niet bij grove calamiteiten,

zoals bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen.


b. Indien Smit-Bokkum B.V. wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig

mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste

het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten,

zulks met een maximum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro).


c. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de koper/opdrachtgever

jegens Smit-Bokkum B.V. niet op.


ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar

beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor Smit-Bokkum

B.V. niet bindend.


b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft koper/opdrachtgever

nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige

verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet

met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.


c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van Smit-Bokkum B.V.,

zal Smit-Bokkum B.V. in nader overleg treden met koper/opdrachtgever.


d. Levering geschiedt af het bedrijf van Smit-Bokkum B.V. of een andere door Smit-Bokkum B.V. te bepalen

plaats.


e. Wanneer door Smit-Bokkum B.V., verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de

koper/opdrachtgever te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende

drie weken ter beschikking van koper/opdrachtgever. Goederen worden gedurende deze periode

opgeslagen voor rekening van koper/opdrachtgever. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat

bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van

koper/opdrachtgever gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of

diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan Smit-Bokkum B.V..


f. Indien de koper/opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere,

met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is Smit-Bokkum B.V.

gerechtigd, na de koper/opdrachtgever schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder

rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat Smit-Bokkum B.V. tot enige

schadevergoeding is gehouden.


ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO

a. De keuze van het transportmiddel is aan Smit-Bokkum B.V..


b. Het transport van de bij Smit-Bokkum B.V. bestelde/gekochte goederen geschiedt voor rekening van

de koper/opdrachtgever. Dit geldt evenzo ten aanzien van retourzendingen.


c. Alle bij Smit-Bokkum B.V. bestelde/gekochte goederen, inclusief eventueel door koper opdrachtgever

retour te zenden goederen, reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de

koper/opdrachtgever. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de

koper/opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.


d. De goederen worden uitsluitend parterre afgeleverd. Indien goederen anders dan parterre

dienen te worden bezorgd, hetgeen vooraf bij de totstandkoming van de koop/opdracht

uitdrukkelijk aan Smit-Bokkum B.V. kenbaar gemaakt moet zijn en door haar bevestigd moet zijn,

komen de hieraan verbonden extra kosten en risico’s geheel voor rekening van

koper/opdrachtgever.

Indien koper/opdrachtgever ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt

te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in

ontvangst te nemen, dan heeft Smit-Bokkum B.V. het recht om de aflevering om te zetten in een

afhaalplicht van koper/opdrachtgever aan het door de vervoerder opgegeven adres, nadat deze

middels achterlating van een schriftelijke mededeling koper/opdrachtgever daarvan in kennis

heeft gesteld.


e. Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de koper/opdrachtgever zich te overtuigen

van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen

of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding

van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of

namens Smit-Bokkum B.V., verklaart koper/opdrachtgever de goederen in goede staat te hebben

ontvangen.


ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN

a. Voor iedere opdracht stelt Smit-Bokkum B.V. afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit

tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door Smit-Bokkum B.V. te leveren

prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde

prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen,

rechten, lasten, vrachten, etc.. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is Smit-Bokkum B.V.

gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.


b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheidswege of andere instanties,

met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc..


c. Smit-Bokkum B.V. is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een

bankgarantie) te eisen.


d. Smit-Bokkum B.V. behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening te brengen.


ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES

a.1. Tenzij uitdrukkelijk (schriftelijk) anders is overeengekomen, dient de betaling van de door

Smit-Bokkum B.V. toegezonden facturen te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, zonder

aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.


a.2 Bij internettransacties via een website, zoals bijvoorbeeld bij webwinkel/webshop activiteiten

geschiedt de betaling vooraf middels een op de site aangegeven betalingswijze, dan wel op een

uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen andere wijze.


b. Smit-Bokkum B.V. is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2% in rekening te

brengen, echter dit dient alsdan uitdrukkelijk op de factuur vermeld te zijn. Deze toeslag mag

worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum

wordt betaald.


c. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van

Smit-Bokkum B.V. of op een door Smit-Bokkum B.V. aan te wijzen bank- of girorekening.

d. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen Smit-Bokkum B.V. en

koper/opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig.

Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.


ARTIKEL 9: RECLAMES

a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op

factuurbedragen, dienen binnen 48 uur na ontvangst van de producten of diensten of van de

betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij Smit-Bokkum B.V. te zijn ingediend, onder

nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame

van de koper/opdrachtgever vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte, verwerkte

goederen. Dit geldt evenzo bij aangebroken goederen of goederen waarvan de verpakking

beschadigd is of voor geleverde goederen die door toedoen van niet juiste omgevingsfactoren, zoals

bijvoorbeeld een klimatologisch niet juiste opslag, kwalitatief gedegenereerd en/of bedorven zijn

geraakt.


b. Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als ondermeer bedoeld in artikel

6:233 sub a van het Burgerlijk Wetboek (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op

grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen veertien dagen na kennisneming

van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen

worden, schriftelijk en aangetekend bij Smit-Bokkum B.V. te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave

van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame vervalt op het moment

dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Koper/opdrachtgever doet afstand van het zich nadien

beroepen op het onredelijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor

zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend

zijn voorgeschreven.


c. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer

ontvangen worden en wordt koper/opdrachtgever geacht het geleverde en/of verrichte te hebben

goedgekeurd. Wanneer Smit-Bokkum B.V. van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend,

heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit

te keren aan koper/opdrachtgever, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding

van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de koper/opdrachtgever om aan

Smit-Bokkum B.V. het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze

van Smit-Bokkum B.V..


d. Smit-Bokkum B.V. is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de

betrokken koper/opdrachtgever op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn

bestaande verplichtingen jegens Smit-Bokkum B.V., uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en

waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.


e. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door Smit-Bokkum B.V.

worden geweigerd. Alle retourzendingen van kopers of opdrachtgevers geschieden voor hun

rekening en risico.


ARTIKEL 10: ANNULERING/ONTBINDING EN OPSCHORTING

a. Smit-Bokkum B.V. heeft het recht, indien de koper/opdrachtgever in enig opzicht in gebreke is of

blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot eerder door Smit-Bokkum B.V. uitgevoerde leveringen,

verrichte werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens

koper/opdrachtgever op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst(en)

geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door koper/opdrachtgever op

enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de Smit-Bokkum B.V.

toekomende rechten.

Smit-Bokkum B.V. heeft dit recht ook, indien er bij koper/opdrachtgever sprake is van een

Faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van

schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de

maatstaven van Smit-Bokkum B.V., dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van Smit-Bokkum

B.V. op koper/opdrachtgever zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.


b. Indien koper/opdrachtgever de door hem met Smit-Bokkum B.V. gesloten overeenkomst(en) wenst te

ontbinden/annuleren, dan is Smit-Bokkum B.V. eveneens gerechtigd naleving van de gesloten

overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is koper/opdrachtgever, zulks naar keuze van Smit-Bokkum

B.V., annuleringskosten verschuldigd van minimaal 30% van de verkoopwaarde.


ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING

Indien de betaling van de door Smit-Bokkum B.V. toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden

binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, wordt de koper/opdrachtgever geacht van rechtswege in

verzuim te zijn en heeft Smit-Bokkum B.V., zonder nadere ingebrekestelling, het recht de

koper/opdrachtgever over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een

rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van

1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan Smit-Bokkum B.V. verder toekomende

rechten, waaronder het recht op koper/opdrachtgever alle op de invordering vallende kosten,

zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden

gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 250,00 (zegge;

tweehonderd en vijftig euro).

NB: Vanaf het moment, dat door de wetgever de aan koper/opdrachtgever door te belasten

buitengerechtelijke incassokosten bij wet genormeerd zijn, is koper/opdrachtgever

buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd krachtens het daarin bepaalde.


ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

a. Zolang een koper/opdrachtgever aan Smit-Bokkum B.V. geen volledige betaling van de door Smit-Bokkum

B.V. aan hem geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden heeft

verricht, blijven deze voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever komende goederen en/of

materialen, het onbetwiste eigendom van Smit-Bokkum B.V..


b. Indien een koper/opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de

verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is Smit-Bokkum B.V. zonder nadere

ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst

zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van Smit-Bokkum

B.V. zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door Smit-Bokkum B.V. geleden

of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten

etc..


c. Smit-Bokkum B.V. behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto’s,

gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van koper/opdrachtgever onder welke

titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat koper/opdrachtgever

volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens Smit-Bokkum B.V. heeft voldaan.


d. Voor transacties met een koper/opdrachtgever gevestigd in een land waar een verlengd

eigendomsvoorbehoud geldt heeft Smit-Bokkum B.V. het recht het aldaar geldende verlengd

eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren.


ARTIKEL 13: OVERMACHT

a. Overmacht ontslaat Smit-Bokkum B.V. van haar verplichtingen jegens de koper/opdrachtgever. Als

overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk

aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf Smit-Bokkum B.V., zoals: ernstige

storingen in haar produktieproces, oorlog (ook buiten Nederland), oproer, epidemie, brand,

verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte

van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc..

Smit-Bokkum B.V. is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan

in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs,

grossiers, etc..


b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is

Smit-Bokkum B.V. gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de

overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten

dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van Smit-Bokkum B.V.. Koper/opdrachtgever zal van de ten

deze door Smit-Bokkum B.V. genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

ARTIKEL 14: IMMATERIELE BESCHERMINGSRECHTEN/ONTWERPBESCHERMING


a. Van alle ten behoeve van koper/opdrachtgever vervaardigde producten, geleverde diensten etc.

wenst Smit-Bokkum B.V.

 de eventueel aanwezige auteursrechten of andere immateriële beschermingsrechten

uitdrukkelijk aan zich te houden. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen, ideeën,

recepten en/of bereidingsmethodieken van Smit-Bokkum B.V. is ten strengste verboden, tenzij

Smit-Bokkum B.V. hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door

Smit-Bokkum B.V. ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.


b. Indien koper/opdrachtgever zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt Smit-Bokkum B.V.

zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van

minimaal EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte

daarvan, dat die overtreding voortduurt.


Artikel 15: GARANTIES

a. Bij de door Smit-Bokkum B.V. geleverde goederen die gekenmerkt worden door een beperkte

houdbaarheid, zoals bijvoorbeeld gerookte paling, wordt bij de verpakking een productie- en een

houdbaarheidsdatum meegeleverd.

De garantie op de houdbaarheid vervalt daar waar de geleverde goederen door of namens

koper/opdrachtgever zijn bewerkt eb/of verwerkt. Dit geldt evenzo bij geleverde goederen waarvan

nadien de verpakking beschadigd is of voor geleverde goederen die door toedoen van niet juiste

omgevingsfactoren, zoals bijvoorbeeld een klimatologisch niet juiste opslag, kwalitatief

gedegenereerd en/of bedorven zijn geraakt.

Door Smit-Bokkum B.V. wordt uitsluitend garantie verleend voor zover zij daartoe rechtens gehouden

is, dan wel van mening is dit uit eigener beweging te moeten doen. De garantie treedt eerst in

werking na schriftelijke aangetekende kennisgeving door koper/opdrachtgever en na voor

Smit-Bokkum B.V. gebleken juistheid van het beroep daarop.


b. Wordt er door Smit-Bokkum B.V. wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een

verstrekte garantieclausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal tot de

houdbaarheidsdatum als genoemd op de verpakking


c. De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen dan wel een creditering naar

evenredigheid op basis van de verkoopprijs van Smit-Bokkum B.V., zulks naar keuze van Rijpelaal

B.V.. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door

Smit-Bokkum B.V..


ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN

Uitsluitend indien Smit-Bokkum B.V. dit tevoren schriftelijk aan koper/opdrachtgever heeft bevestigd,

kunnen de door of namens Smit-Bokkum B.V. afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending

voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door Smit-Bokkum B.V. aan te geven

doeleinden.

Ook op zichtzendingen zijn deze “Algemene Voorwaarden” onverkort van toepassing.


ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met Smit-Bokkum B.V. te sluiten overeenkomsten is

Nederlands recht van toepassing. Het staat Smit-Bokkum B.V. evenwel vrij zich op ieder gewenst

moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar

koper/opdrachtgever gevestigd is, dan wel op het Weens koopverdrag. Alsdan zal, in afwijking van

het hier onder sub b gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter

in het rechtsgebied van de koper/opdrachtgever. Smit-Bokkum B.V. behoeft koper/opdrachtgever

hierover niet vooraf in kennis te stellen.


b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter

in het Arrondissement ‘s-Hertogenbosch dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde

rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van Smit-Bokkum B.V..


c. Indien enig artikel of subartikel van deze “Algemene Voorwaarden” ongeldig wordt, dan wel niet

door Smit-Bokkum B.V. wordt toegepast doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.


SLOTBEPALING:

Deze voorwaarden zijn ten behoeve van Smit-Bokkum B.V. samengesteld en gedeponeerd door De

Incassokamer B.V. en onder de toepasselijkheid van haar huidige en toekomende algemene

verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met in achtneming van het

bepaalde in BW boek 6 afdeling 3.

Op deze algemene voorwaarden rust tevens het © copyright van “De Incassokamer B.V.”

Verse gerookte palingfilet

Elke dag vers gerookt op ambachtelijke wijze

Te vinden in Volendam

Slobbeland 19

Restaurant aan het water

Uitzicht over het IJsselmeer

Palingsound museum

Muziek uit de oude doos